قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اخذ واحد در زمان حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

متقاضی اخذ واحد در حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، غیبت در کلاسهای درسی، حتی پیش از حذف و اضافه برای دانشجویان لحاظ خواهد شد. لذا به دانشجویانی که تمایل به اخذ واحد درسی در زمان حذف و اضافه دارند، اعلام می دارد که حضور در کلاسهای این دروس، قبل از اخذ واحد در حذف و اضافه، با هماهنگی استاد درس، الزامی است.

مدیریت امور آموزشی

                                                                                                                    7 بهمن 94

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها