قابل توجه دانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد نکرده اند

 قابل توجه دانشجویان که انتخاب واحد نکرده اند

به استناد مصوبه 91/8/29 هیأت امنای دانشگاه، دانشجویانی که درزمان مقرر، موفق به انتخاب واحد نگردیده اند، بایستی در مقطع کارشناسی مبلغ 150/000ریال ودر مقطع کارشناسی ارشد مبلغ200/000ریال، به شماره حساب    2177260236003 بانک ملی، بنام حساب متمرکز شهریه عادی دانشگاه هنر اصفهان، پرداخت و فیش مربوطه را به همراه در خواست کتبی تحویل آموزش دانشکده نمایند تا پس از مجوز شورای آموزشی دانشکده بتوانند در ایام حذف واضافه، واحد های مربوطه را اخذ نمایند.

 مدیریت امور آموزشی

94/9/7

 

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها