تعیین زمان تحویل و دفاع پروژه نهایی و پایان نامه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

طبق مصوبه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، مورخ 94/8/10، تاريخ تحويل ودفاع از پروژه نهايي ورساله دانشجويان در نيمسال اول و دوم هر سال تحصيلي، به شرح زير اعلام گرديد .

 

تاريخ تحويل پروژه نهايي یا رساله

تاريخ ارائه پروژه نهايي یادفاع از رساله

متقاضيان فارغ التحصيلي در نيمسال اول هر سال تحصيلي

تا دو هفته قبل از پایان

نیمسال اول

حداکثر تا شروع

 نیمسال دوم

متقاضيان فارغ التحصيلي در نيمسال دوم هر سال تحصيلي

تا پایان نیمسال دوم

حداكثر تا پایان تیر ماه

تبصره مهم :

  ـ  در صورت داشتن دو استاد راهنما  در موارد خاص، برگزاری جلسه دفاع با حضور يكي از اين دواستاد نیز، امکان پذیر خواهد بود.

ـ    در صورت تاييد نشدن پايان نامه، دفاع به ترم بعد موكول مي شود. ( با احتساب سنوات و انتخاب واحد مجدد) (مراحل تحويل و برگزاري مجدداً انجام شود.)

ـ تاريخ هاي فوق الذكر به هيچ وجه تغيير نمي كند.                                                        مدیریت امور آموزشی 94/9/7

 

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها