مدیریت نظارت و ارزیابی آموزشی

 
دکتری مرمت آثار تاریخی- رزومه

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  03136262004

 

نظارت وارزیابی:

همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در اواخر دهة 1360، به منظور كمك به اجراي مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بين دانشگاهها و وزارت متبوع ، طبق بخشنامه وزارتي ، در هريك از دانشگاهها دفتري بنام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل گرديد. اکنون نام اين دفتر به نام «دفتر نظارت وارزيابي» تغيير يافته است. اين دفتر كه به منظور تحقق اهداف وزارت علوم ،تحقيقات وفنآوري ايجاد گرديده داراي وظايفي است كه اهم آن عبارتند از:

 

1 - نظارت بر حسن اجراي مقررات ودستور العمل هاي صادره از حوزه معاونت محترم آموزشي

2 - ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز
3 - ارزيابي وتجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش به رياست دانشگاه
4 - همكاري با گروههاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
5 - ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان دفتر نظارت وارزيابي وزارت علوم، تحقيقات وفنآوري و دفتر نظارت وارزيابي دانشگاه

6--برگزاري جلسات توجيهي جداگانه ،در خصوص وظائف محوله وآيين نامه هاي ترفيع وارتقاء، با كارشناسان آموزشي دانشكده ها و استادان جديد و قديم و حق التدريس

7- تنظيم قراردادهاي حق التدريس استادان مدعو در آغاز هر ترم

8-كنترل ودستور پرداخت حق التدريس استادان در پايان هر ترم
9-كنترل و دستور پرداخت حق الزحمه هيئت داوران پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري
10-كنترل و دستور پرداخت حق الزحمه آزمون هاي جامع و دكتري

11- تشكيل به موقع كميته ترفيع وابلاغ ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

12-بررسي واعطاء پايه هاي تشويقي در كميته ترفيع
13-بررسي درخواست تجديدنظر نسبت به رأي كميته درخصوص عدم موافقت با اعطاء پايه
14-بررسي درخواست اعطاء پايه هاي معوقه در زمان بورس وماموريت وغيره
15-تهيه دفترچه وضعيت پايه هاي ترفيع وارسال آن براي رئيس محترم دانشگاه

16- در خواست وکمک به تهيه برنامه کوتاه مدت،بلند مدت ودراز مدت دانشگاه
17- طراحي واجراي ارزشيابي دانشجويان، استادان ومديران اجرايي وتهيه گزارشات مربوط

18-صدور مجوز تدريس مازاد بر سقف مصوب در مواقع اضطراري براي استادان
19-طراحي ،آماده سازي، وارسال و دريافت فرم هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء محترم هيأت علمي و استادان مدعو

20-معادل سازي فرم هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيأت علمي واستادان مدعو

21-نظارت بر تشکیل کلاسهای درسی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها