مدیریت امور پژوهشی


 

   مدیریت امور پژوهش ضمن انجام امور پشتیبانی مربوط به سیاست های پژوهشی دانشگاه زمینه ساز اصلی پیشرفت هنر، علم و فناوری بوده و عهده دار مدیریت پروژه‌های مرسوم مطالعاتی دانشگاه است و اهم وظایف زیر را برعهده دارد :

  دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم ، تدوین و ابلاغ مصوبات این شورا

  ترغیب، تشویق و ایجاد هماهنگی های لازم با دانشکده ها و واحد های پژوهشی دانشگاه  در خصوص مشارکت در امر برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه

  ایجــــاد هماهنگی لازم در خصوص راهبرد برنامـه ها وسیاست هــای کلان پژوهشی دانشگاه در دانشکـــده ها، واحدهای پژوهشی و سایر حوزه های پژوهشی دانشگاه .

  ابلاغ خط مشی های پژوهشی دانشگاه به دانشکده ها و سایر واحد های پژوهشی دانشگاه

  انجام بررسی­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه

  نظارت بر ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشکده ها و تهیه گزارش سالیانه جهت ارایه به شورای پژوهشی

  نظارت بر اجرای طرح حمایت و تشویق مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان.

  ارایه پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به سیاست های کلان پژوهشی دانشگاه

  نظارت بر امور مربوط به طرح ها و برنامه هاي پژوهشي ميان مدتاعضاي هيات علمي دانشگاه

  تهیه و تدوين کتابچه های مربوط به مقررات پژوهشي دانشگاه

  تایید و نظارت بر اجرای طرح های درون دانشگاهی.

  تایید اعتبارات طرح پژوهانه و تایید ابلاغ اعتبارات به اعضای هیات علمی .

  بررسی و ارایه پیشنهاد فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

  ارایه پیشنهادات در خصوص فرآیندهای پیش بینی و تخصیص بودجه پژوهشی جهت ارایه به شورای پژوهشی

  سیاست گذاری و برنامه ریزی گرامیداشت و همایش هفته پژوهش سالیانه.

 

 

دسترسي به فرم هاي پژوهشي

 


 

 

مدیریت امور پژوهشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها