فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد :

مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشکده یکی از شرایط لازم برای اخذ مجوز دفاع از پایان نامه شرکت در سه جلسه دفاعیه دانشجویان رشته مربوطه به تایید نماینده تحصیلات تکمیلی (در تکمیل فرم پیوست) حاضر در جلسه می باشد.

به پیوست فرم شرکت در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ضمیمه گردیده است.

                                                                             باتشکر

                                                              معاون آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی