فرم شکایت هیأت عالی تجدید نظر

  تشکیل هیأت عالی تجدید نظر به منظور تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت های امناء، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آراء و تصمیمات در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر گردیده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت ها و کمیته های مذکور، در هریک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده است.

به منظور دریافت برگ شکایت کلیک نمایید.

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها