شوراي دانشگاه

شوراي دانشگاه:

الف. تعریف شوراي دانشگاه:

شوراي مؤسسه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیات امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه هاي جاري دانشگاه براساس سیاست هاي کلان مصوب در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

ب.  ترکیب شوراي دانشگاه:

1. اعضاي هیأت رئیسه دانشگاه؛

2. رؤساي دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها؛

3. دو تن از اعضاي هیأت علمی هر یک از شوراهاي تخصصی(آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی وفناوري، دانشجویی و...) به انتخاب شوراي مربوطه و داراي صلاحیت هاي عمومی مندرج در این آیین نامه با تایید وحکم رئیس دانشگاه؛

 ج.  وظایف و اختیارات شوراي دانشگاه:

1. ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه؛

2. بررسی و تصویب دوره ها و رشته هاي آموزشی جدید و برنامه هاي آن، پیشنهادي معاونت ها و شوراهاي تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح براي تصویب؛

3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستاي همکاري دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛

4. بررسی و تایید برنامه هاي پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستاي اجراي تکالیف مندرج در برنامه هاي توسعه کشور، مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی،به منظور ارسال به وزارت متبوع؛

5. بررسی و تصویب برنامه هاي پیشنهادي آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛

6. بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهاي ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی،آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوري، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهاي سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها؛

7. بررسی سالانه امکانات علمی (نیروي انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندي نیازهاي علمی و اقدام براي تأمین آنها

8. ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه براي بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهاي تخصصی حسب مورد؛

9. تدوین و تصویب آیین نامه هاي داخلی شورا و کمیته هاي آن.

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها