رشته شهرسازی - داشكده معماري و شهرسازي

  دکترای طراحی شهری - رزومه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  2218117 - 0311

الف جایگاه:

گروه هاي آموزشی و پژوهشی واحدي است متشکل از اعضاي هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشري که در دانشکده دایر است.

ب  نحوه انتصاب:

مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده از میان اعضاي گروه با تایید و حکم رئیس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب می گردد.

تبصره  پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وي صورت می پذیرد.

 ج  وظایف و اختیارات مدیر گروه:

1. ابلاغ برنامه هاي اجرایی و تکالیف عمومی اعضاي هیات علمی اعم از آموزشی(نظري  عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاري اعضاي هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شوراي دانشکده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاري اعضاي گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده ؛

3. تجدیدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هاي به مراجع ذیربط؛

4. تشکیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، براي هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی براي اجرا؛

5.  ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوي رییس دانشکده به اعضاي گروه؛

6. پیشنهاد نیازهاي مالی گروه به رییس دانشکده ؛

7. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده ؛

8. پیشنهاد طرح هاي پژوهشی که گروه راساً یا با همکاري گروه هاي دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده براي تصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه؛

9. ارزیابی کار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رییس دانشکده.


معرفی رشته

دانش شهرسازی به بررسی تحولات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفیزیکی یک شهرمی‌پردازدوتلاش می‌کندکه روابط موجوددریک شهررادرقالب نظامی هماهنگ،مدیری وسازماندهی کندومتخصص شهرسازی نیز کسی است که بامطالعه وبررسی روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی حاکم درشهر،برنامه ای بسامان ومطبوع برای یک شهرارایه دهد.به رغم بسیاری از رشته ها و گرایش های مختلف آنها که بر روی تک بنا یا بخشی تخصصی از شهر سر و کار دارند رشته شهرسازی با کلیت شهر و دست اندرکاران آن رابطه ای نزدیک داشته و سعی در سازماندهی مناسبی میان آنها دارد. به این ترتیب این رشته بایدبتوانددرسطح یک لانواردصحنه شده ومباحثی همچون اقتصاد،روانشناسی،آمار،سوانح طبیعی،مدیریت،حمل ونقل،ترافیک و…رابامسائل فوق ترکیب کرده وحصول نتیجه ای بهینه راسبب گردد. به این ترتیب رشته شهرسازی،درواقع مفصلی بینعوم گوناگوناست،ازعلوم انسانی گرفته،تاعلوم فنی ومهندسی،همانندعمران،تاسیسات،ترافیک،حمل ونقل و…وهنر،همانندطراحی،معماری.در حال حاضر در کشور ما رشته شهر سازی در مقطع تحصیلات تکمیلی دارای گرایش هایی چون طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری می باشد. در دانشگاه هنر اصفهان هم اکنون مقطع کارشناسی شهرسازی و دو گرایش برنامه ریزی شهری و طراحی شهری دایر می باشد.

کارشناس شهرسازی باید بتواند با توجه به میان رشته ای بودن این رشته در درجه اول ارتباط مناسبی را با سایر رشته های هم خانواده شهرسازی شامل معماری، طراحی صنعتی، عمران، محیط زیست، منظر و ... برقرار سازد. شهرساز به گونه ای متولی ایجاد این رابطه و مدیریت این رشته ها برای به سامان نمودن امور شهر است. همچنین وی باید بتواند در فرایند ساماندهی و بهبود فضای زیستی و محیط زندگی نقش موثر ایفا نموده و با ارائه طرح های گوناگون در مدیریت، طرح و برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه ها مشارکت نماید.

طراحی شهری

به عنوان یك تخصص حرفه ای ورشته آكادمیك طی دودهه اخیرازاهمیت خاصی برخوردارشده است. این امربیشتر بدلیل رخ نمودن مسائل جدیدی اهمیت یافت که در شرح وظایف هیچ یک از رشته های هم خانواده طراحی شهری گنجانده نشده بود. به عنوان نمونه نگرش کیفی به محیط زندگی شهری و توجه به اصول زیبایی شناختی، ادراکی، زیست محیطی به عنوان مواردی که در حیطه وظایف برنامه ریزی کمتر دیده می شوند و نیز رویکرد فضا محور و کل نگر برغم آنچه که در رشته معماری رخ می دهد می توانند به عنوان مصداق هایی برای نیاز روز افزون به ایجاد این رشته معرفی گردند. برنام آموزش طراح شهری به گونه ای تدوین شده است كه دانش آموختگان این رشته بتواننددرزمینه های مختلف ومتنوعی دركناربرنامه ریزان شهری،معماران و معماران منظروسایرحرفه های مرتبط فعالیت كنند. فعالیت هایی كه دانش آموختگان اینرشته میتوانندپس از پایان تحصیل به آنها بپردازند شامل مواردزیراست: ساماندهی بافتهای فرسوده،طراحی مجموعه های مسكونی،محلات وشهرها،شهرهای جدید،طراحی براساس توسعه گردشگری،طراحی پیاده راهها،طراحی شهری پایدارکه در تمامی موارد تمرکز اساسی طراح شهری بر ایجاد فضای شهری کیفی و با هویت است که محور آن انسان و تعالی وی می باشد.

 

برنامه ریزی شهری

مطالعه محیط ساخته شده شهر،شهرک وسایرنواحی شهری است. این رشته بسیاربه مطالعات محیط،حفظ آن وبرنامه ریزی کاربری زمین مربوط میشود. درمقطع کارشناسی ارشداین رشته،بسته به گرایش انتخابی،بطورویژه به مطالعات اجتماعی-اقتصادی یامحیط زیست مربوط می شود.تخصص‌های مرتبط باسامان‌دهی مسائل شهری ازجمله تخصص‌های موردنیازکشوراست. باتوجه به وضعیت فعلی شهرهاوفضاهای شهری نیازفراوانی به افرادمتخصص دراین رشته وجوددارد. علاوه براین پویایی شهرها ودگرگونی پیوسته شرایط موجب تداوم این نیازمی گردد. درواقع نمی‌‌توان دریک مقطع زمانی طرحی برای شهریاقسمت یازآن تهیه کردوکارراتمام شده فرض نمودبلکه درطول روندرشدوتوسعه شهرهابایدپیوسته آن‌هاراموردبازبینی وکنترل قراردادکه اینکاردرشماروظایف شهرسازان قرارمی‌گیرد.

حوزه های سازمانی

گروه های آموزشی دانشکده

دانشکده ها