سر فصل دروس گروههای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی

به پیوست سرفصل مصوب دروس گروههای آموزشی دانشکده ضمیمه می باشد :

1- گروه کارشناسی معماری

2- گروه کارشناسی ارشد معماری

3- گروه کارشناسی ارشد مطالعات معماری

4- گروه کارشناسی شهرسازی

5- گروه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

6-گروه کارشناسی ارشد طراحی شهری

7- گروه کارشناسی طراحی صنعتی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها