ریاست - دانشكده معماري و شهرسازي

 
  دکترای معماری - رزومه

  

   2218146 - 0313

 

وظایف و اختیارات :

1. ایجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهاي مختلف دانشکده

2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه هاي ابلاغی از سوي رئیس دانشگاه به مدیران گروهها؛

3. نظارت بر حسن اجراي مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ میشود؛

4. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداري و مالی و فرهنگی دانشکده

5.  نظارت بر حسن اجراي وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضاي هیأت علمی دانشکده

6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه؛

8. بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان.