دفتر طرح‌، برنامه‌ و بودجه

مديريت طرح، برنامه و بودجه ، يكي از واحدهاي تابعه رياست دانشگاه است كه اهم وظايف آن ، برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه بودجه ساليانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات ، تلفيق بودجه پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشي‌هاي دانشگاه، انجام امور مربوط به ساختار وتشكيلات دانشگاه، مي‌باشد.

 

در اين مديريت حوزه‌هاي فعاليت زير وجود دارد:

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها