درباره معاونت پژوهشی

   آموزش عالي هنر بر بنيان پژوهش مي‌تواند توليد دانش کرده و جريان آن را در عرصة توسعة ملّي مديريت کند در این راستا معاونت پژوهشي دانشگاه عهده‌دار اين مأموريت برجسته است؛ نهاد پژوهش دانشگاه به عنوان اصلي‌ترين ركن بسط دانش، داراي وظایف و اختیارات ذیل است:

 

Tazhib تعیین ماموريت، چشم‌انداز، اهداف‌، راهبردها و سياستهاي‌ کلان‌ پژوهشی دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور.

Tazhib تایید نهایی و نظارت بر اجرای نظام جامع و راهبردی -  پژوهشی دانشگاه.

Tazhib تعیین راه کارهای بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ پژوهشی دانشگاه.

Tazhib نظارت بر ارزیابی  فعاليت‌هاي پژوهشی دانشگاه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعة كشور

Tazhib سیاست گزاری و نظارت برعقد تفاهم نامه های مشترک علمی و پژوهشی به منظور عقد قراردادهای بین سازمانی و  برگزاری سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي، تبادل استاد و دانشجو و سایر برنامه های پژوهشی مشترک 

Tazhib نظارت بر برنامه ریزی دوره‌هاي آموزشي ـ كارگاهي كوتاه مدت پژوهشي

Tazhib نظارت بر كليه‌ امور پژوهشي دانشگاه، پژوهشکده ها،كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي وابسته

Tazhib نظارت و تایید برنامه‌ريزي استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي خارج كشور برابر ضوابط مصوب وزارت متبوع و دانشگاه برای اعضاي هيأت علمي

Tazhib نظارت بر کلیه امور انتشارات و چاپ دانشگاه.

Tazhib نظارت بر پیشنهاد و حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العمل های پژوهشی.

Tazhib نظارت مستمر بر اصلاح ساختار تشکيلاتي‌ معاونت پژوهشی در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ دانشگاه.

Tazhib

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها