دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی

 

اهم وظايف دبيرخانه جذب:

1-انجام فرایند فراخوان جذب اعضای هیات علمی(پیمانی ، طرح سربازی و بورس) که شامل  نیازسنجی دانشکده ها ، ثبت و بارگذاری اطلاعات دريافت شده از دانشكده ها در سامانه نور رضوی، بررسی رزومه علمی متقاضیان و تطبيق آنها با شرايط اعلام شده، معرفی افراد واجد شرایط به کار گرو های توانایی علمی و صلاحیت عمومی، برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب به منظور بررسی نهایی پرونده متقاضیان واجد شرایط علمی و عمومی و ارسال  پرونده افراد واجد شرایط به مرکز جذب اعضای هیات علمی

2-انجام فرایند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه

3-انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه ، مربیان بورسیه و دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی در اداره کل بورس

4-اخذ مجوز مربی، کبر سن ، طرح سربازی و شماره استخدامی اعضای هیات علمی

5-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

6-ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم

 

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها