تماس با مرکز

آدرس:
اصفهان- خيابان شيخ بهايي- بعد از چهارراه خلجا
تلفن: 32343455-031
دورنگار: 32343422-031
وبسايت: http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/artincubator

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش