تشكيلات نهاد

تشكيلات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها:

1- شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها

2- رئیس نهاد

3- معاونت های نهاد شامل:

- معاونت فرهنگی سیاسی

- معاونت اداری و طرح و برنامه

- معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی

- معاونت امور دفاتر و مبلغان

4- واحدهای وابسته

5- دفاتر نهاد در دانشگاهها

دفتر نهاد مقام معظم رهبری

حوزه های سازمانی

دانشکده ها