تازه های نشر

عنوان کتاب: سفال گري در بلوچستان ايران (کلپورگان)، کوهمتيگ، هولنچکان)
پديدآورنده: دکتر ايمان زکريايي کرماني، دکتر مهرنوش شفيعي، امير نظري
مشخصات ظاهري: 176 صفحه، رنگي
شابک: 9-176-120-600-978
موضوع: سفالگري- ايران- بلوچستان
سال نشر: 1393
دربارة کتاب: اين کتاب در بخش اول به معرفي سرزمين بلوچستان و انواع هنرهاي آن پرداخته است و به معرفي سرزمين بلوچستان ايران با تأکيد بر ويژگي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي و بررسي جايگاه هنر و صنايع دستي در بلوچستان پرداخته است و در بخش دوم به معرفي سفالگري در بلوچستان ايران پرداخته است و سپس به معرفي و تشريح سفال گري روستاهاي کلپورگان و روستاي هولنچکان پرداخته شده است.
انتشارات: سيماي دانش-  دانشگاه هنر اصفهان
قيمت: 12500 تومان


عنوان کتاب: دانشنامه خطوط اسلامي
پديدآورنده: ناجي زينالدين المصرف    مترجم: حميد فرهمند بروجني
مشخصات ظاهري: 524 صفحه، مصور، رنگي
شابک: 0-04-5083-600-978
موضوع: خوشنويسي عربي- تاريخي
سال نشر: 1393- انتشارات گلدسته


عنوان کتاب: کنترل کنتراست و کيفيت در عکاسي، سياه و سفيد،رنگي/ ديجيتال
پديدآورنده: عليرضا واعظ، 1248
مشخصات ظاهري: 136 صفحه، رنگي
شابک: 9786005083194
موضوع: عکاسي- نورپردازي
سال نشر: 1392
دربارة کتاب: متن اصلي کتاب شامل چهار فصل است:
فصل اول: کلياتي دربارة ويژگي ها و وجوه مشترک نظام ناحي هاي در سه شيوة عکاسي
فصل دوم و سوم و چهارم: بررسي و مقايسه هر کدام از روش ها به همراه تمرين هايي براي يادگيري بيشتر در راستاي کار عملي
انتشارات: دانشگاه هنر اصفهان و نشر گلدسته
قيمت: 12500


عنوان کتاب: نقاشي خلاق با نرمافزار painter، کتاب راهنماي هنرمندان ديجيتال (الکترونيک)
پديدآورنده: جرمي ساتن     
مترجم: حميدرضا روحاني
مشخصات ظاهري: کتاب الکترونيک، مصور، رنگي، CD
شابک: 5-25-5083-600-978
موضوع: نقاشي ديجيتال با نرم افزار
سال نشر:
دربارة کتاب: اين کتاب براي علاقمندان به نقاشي ديجيتال که تازه در فکر آغاز کار هستند مفيد است و باعث مي شود استعداد هنري خود را در محيط ديجيتال تقويت کنند. اين کتاب منحصر به فرد هم به مهارت هاي خلاقانه و هم به مهارت هاي فني توجه دارد و کمک مي کند در دنياي امروز عکاسي، چند رسان هاي و طراحي پيشرفت کنيد.
انتشارات: انتشارات دانشگاه هنر اصفهان و نشر گلدسته

 

 

 

 

اعلانات

انتشارات