اعلام برنامه 8 نیمسال تحصیلی کارشناسی و 4 نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد گروههای دانشکده معماری و شهرسازی

به پیوست برنامه 8 نیمسال کارشناسی و 4 نیمسال کارشناسی ارشد گروههای دانشکده معماری و شهرسازی ضمیمه می گردد :

1- برنامه 4 نیمسال دروس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

2- برنامه 8 نیمسال دروس کارشناسی شهرسازی (الف)            برنامه 8 نیمسال دروس کارشناسی شهرسازی (ب)

3- برنامه 4 نیمسال دروس ارشد مطالعات معماری

4- برنامه 8 نیمسال دروس کارشناسی و برنامه 4 نیمسال دروس ارشد معماری

5- برنامه 8 نیمسال دروس کارشناسی طراحی صنعتی

حوزه های سازمانی

گروه های آموزشی دانشکده

دانشکده ها