اقتصادشهری - دانشكده كارآفريني هنر

 

اقتصاد شهری

مقدمه 

امروزه با گسترش شهرها و با توجه به پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي در جهان امروزي و تحولات روزافزون اقتصادي و اجتماعي، درك و شناخت موضوعات اقتصاد شهري بيش از پيش ضرورت مي يابد. مسائلي نظير رشد و توسعه شهرها، حمل و نقل، مسكن، حاشيه نشيني و مهاجرت، اشتغال و بيكاري، رفاه اقتصادي، استفاده مناسب تر از امكانات اقتصادي، مشكلات زيست محيطي و آلودگي، تجارت جهاني و... همگي به نوعي در قالب مفاهيم اقتصاد شهري معنا پيدا مي­نمايند. بنابراين  تلاش شده است برخي از اساسي­ ترين مسايل اقتصاد شهري در طول يك دوره تقريباً دو ساله به دانشجوي رشته اقتصاد آموزش داده شود، تا دانشجو علاوه بر شناخت موضوعات، بتواند با روش هاي برخورد با مسائل اقتصادي آشنا گردد و از توازن تحليل مسايل اقتصاد شهري برخوردار گردد.

اقتصاد شهری بر مبنای تقاطع جغرافیا و اقتصاد تعریف می شود. اقتصاد به بررسی انتخاب­های افراد با توجه به منابع کمیاب می­پردازد. در حالی که خانوارها انتخاب های خود را به منظورحداکثر کردن مطلوبیت شکل می­دهند و بنگاه­ها حداکثر کردن سود را مبنای تصمیم­گیری هایشان قرار می­دهند. جغرافی­دان ها با پاسخ به این پرسش که فعالیت های مختلف در کجاها شکل می­گیرند، به مطالعه نحوه استقرار اشیاء در فضا می­پردازند. اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را به یکدیگر پیوند داده و به بررسی انتخاب­های جغرافیایی یا مکانی خانوارهای حداکثرکننده مطلوبیت و بنگاه های حداکثرکننده سود می­پردازد. به علاوه اقتصاد شهری، ناکارآمدی های انتخاب های مکانی را تشخیص داده و سیاست های عمومی جایگزین جهت گسترش انتخاب های كارآمد را مورد بررسی قرار می­دهد.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها