اعضاي هيات علمي- دانشكده مرمت و حفاظت

 

 

 

اعضای هیأت علمی دانشكده مرمت و حفاظت

 

 

گروه آموزشي مرمت آثار

 

 

گروه آموزشي مرمت ابنيه واحياء بافتهاي تاريخي

 

 

گروه آموزشي باستان شناسي

 

 

گروه آموزشی باستان سنجی