ارتباط با ما - دانشكده معماري و شهرسازي

 

اطلاعات تماس

اصفهان خیابان استانداری ، بوستان هنر، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی کد پستی 8146834615
32200003- 32211665

فرم تماس
ارتباط با توحید خانه

1 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سرپرست 223 تلفکس32214301 حجت اللاسلام محمد تقی ابطحی
    مسئول دفتر 223   آقاي حیدری
    دفتر نهاد( واحد خواهران) 239   خانم شوشتری
    نوارخانه گلبانگ 249   دانشجویی
   معاونت آموزشی دانشکده سرپرست 251   اقای دکتر زمانی
2 دفتر آموزش دانشكده مسئول دفتر 240   خانم یوسفان - خانم عاملیان
3 ریاست کتابخانه مرکزی ریاست کتابخانه (انتقادات و پیشنهادات) 235   آقای دکتر بهرامیان
    بخش سفارشات 236 32217661:تلفکس آقای توسلی
    امانت و تمدید کتاب 234    آقای نصیری 

خانم بکتاش

    اسناد و پایان نامه  245  

خانم حاجیان

خانم ملک خویان

    اطلاع رسانی و عضویت  
218

  آقای الماسی
   
مرجع کتابخانه  
238  

آقای کیانی

   
فهرست نویسی

246

 

خانم شایگان نیا

خانم میر محمد صادقی

4 سایت(کافی نت)   248   آقای بیگی
5 امور عمومی ساختمان و نظامت   250   آقاي باصفا
6 روابط فرهنگی   241 32217500 آقاي آقادادی
7 سالن آمفی تئاتر   242   آقاي آقادادی
8 کانونهای دانشجویی   247   دانشجویی
9 بسیج دانشجویی   237   دانشجویی
10 جامعه اسلامی دانشجویان   219   دانشجویی
11 بوفه و زیراکس   233   آقای کبیری
12 آبدارخانه   225   اکبر حق شناس
13 نگهبانی   222   آقایان غفاری، کریمی، اسد زاده
14 کارگاه چوب   215   آقای شهرآبادی
15 آزمایشگاه الیاف مسئول آزمایشگاه 238   آقاي مهندس فیروزه توکلی

ارتباط با دانشکده معماری

1

 

دانشکده معماری و شهرسازی و طراحی صنعتی

رئیس دانشکده

231

32218146

آقاي دکتر رامین مدنی

مسئول دفتر

244

 

آقای سیدنا

مدیر گروه معماری

230

32218200

آقای دكتر محمودی

   

دفتر گروه

226

 

خانم آتشبند

مدیر گروه شهرسازی

217

32218117

خانم دکتر نسترن

دفتر گروه

243

 

خانم خورشیدی

مدیر گروه طراحی صنعتی

227

32218146

آقای مهندس علیاری

دفتر گروه

244

 

آقای سیدنا

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده

211

 

خانم دکتر مهیار

کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده ودانشجویان دکتری

255

 

خانم کاظمی

حوزه های سازمانی

گروه های آموزشی دانشکده

دانشکده ها