ارتباط با ما

آدرس: اصفهان ، خیابان حکیم نظامی، چهار راه خاقانی، دانشگاه هنر اصفهان، دفتر بسیج دانشگاه هنر اصفهان

تلفکس:  36262552-031

تلفن:6248089 - 6249840- 36249836- 031

داخلی:215