ارتباط با ما - دانشكده مرمت و حفاظت

 

اطلاعات تماس

خیابان حكیم نظامی - كوی سنگتراشها غربی - نبش كوچه 28 - ساختمان داوید - صندوق پستی 1744 - دانشكده حفاظت و مرمت
          36278785 - 36256017 - 36278681 - 36270503

          36256019

فرم تماس
اطلاعات تماس

 

1 ریاست دانشکده آقای دکتر ناسخیان 134 36256015
2 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر ولی بیگ 112 36256018
3 معاون پژوهشی دانشکده آقای دکتر حسینی 150  
4 مسئول دفتر ریاست آقای اسماعیل اژدری 116

دورنگار

36256019

مسئول دفتر معاونت آموزشی 115
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
5 مدیر گروه مرمت بنا آقای دکتر پدرام 135 --
6 مدیر گروه باستان شناسی آقای دکتر ایروانی 120 36256016
 7 مدیر گروه مرمت آثار آقای دکتر محمدی 137
مدیر گروه باستان سنجی
8 اداره آموزش دانشکده خانم استکی 141 -- 
9  خانم کیخائی 142
10

کارشناسان گروه های آموزشی

(کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری)

خانم نادری 139 --
 11 خانم کبیری 140 --
12 خانم محمدی 149 --
15  کارگاه های آموزشی      
16 سایت کامپیوتر       
17 کارپردازی      
18 واحد تکثیر      
19 امور عمومی و نظامت دانشکده      
20 کتابخانه      
21      
22 آزمایشگاه      
23      
24 متالوگرافی      
25 رادیوگرافی - آزمایشگاه فیزیک      
26 اتاق اساتید و مدیران      
27 سلف دانشجویی      
28 آبدارخانه      
         
         
         
29 انتظامات      
30