اداره تغذیه

 شرح وظایف اداره  تغذیه دانشگاه هنر اصفهان

اداره تغذیه تشکیل شده از دو بخش به شرح ذیل می باشد:

شرح وظايف بخش اداري:

 

تنظیم برنامه های هفتگی، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا.

 

نظارت بربخش های مختلف اداری و آشپزخانه و غذاخوری ها، نظارت بر روند کلیه مراحل تهیه غذا از خرید مواد اولیه، انبار، بهداشت مواد غذایی، پخت و توزیع تا مصرف مواد غذایی با توجه به اصول بهداشتی. نظارت برنیروهای کادر فنی و تأسیساتی.

 

ثبت اطلاعات دانشجویان جهت صدور کارت تغذیه یا کارت المثنی در دو مقطع از سال (مهر وبهمن) و تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل.

  شرح وظایف بخش آشپزخانه  دانشگاه:

کنترل کیفیت مواد اولیه مصرفی ، نظارت برکلیه  مراحل آماده سازی مواداولیه ، نظارت برنحوه توزیع غذا، نظارت بربهداشت فردی کارکنان ،محیط آشپزخانه وسلف سرویسها 

 کارکنان اداره تغذیه

 مسئول اداره تغذیه: آقای مجید عیدی زاده

 کارشناس اداره تغذیه: خانم آدينه احمدي

کارشناس ناظر کیفی غذای دانشجویی:ندا مرتضوی 

آدرس دفتر:خیابان حکیم نظامی ،ساختمان مارتاپیتر                                      

تلفن دفتر:36248089-031 و تلفن داخلی مسول اداره :307  تلفن داخلی کارشناس اداره: 241  

آدرس سلف مرکزی وآشپزخانه: خیابان حکیم نظامی.کوچه سنگتراشها.ساختمان سوکیاس

 تلفن:36256013-031

 

معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها