چهارمين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي استان اصفهان 1395

قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی

با نظر به تاکید سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور جهت برگزاري "چهارمين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران (ارگ بم)" طي اسفندماه سال جاري و لزوم برگزاري کنگره هاي آغازين در استان ها، برنامه کنگره استان اصفهان به شرح جدول زير اعلام مي گردد:

 

 کنگره تاريخ معماري و شهرسازي استان اصفهان 1395

 مهلت ارسال مقالات

 15 آذرماه 95

 تاريخ برگزاري کنگره

 هفته اول بهمن ماه سال جاري

 دبيرخانه کنگره

 اصفهان- خيابان استانداري- موزه هنرهاي تزييني- دفتر مطالعات، برنامهريزي و آينده پژوهي اداره کل ميراث فرهنگي استان  اصفهان

 محورهاي کنگره

 1- حوزههاي فرهنگي- طبيعي- شهرها وروستاهاي تاريخي

 2- منظره فرهنگي و منظر شهري تاريخي

 3- سازه در تاريخ معماري و شهرسازي

 4- باستان شناسي، معماري و شهرسازي

 5- ميراث معماري و شهرسازي مدرن

 6- ميراث آب و کشاورزي

 7- ميراث فرهنگي ناملموس (معنوي)

 8- راههاي فرهنگي و عناصر وابسته

 

شماره تلفن دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي: 32235117-031

                                                          معاونت پژوهش و فناوري

                                                                18 مهرماه 95

حوزه های سازمانی

دانشکده ها