فراخوان چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش اعلام شد

انجمن علمی فرش ايران  به میزبانی دانشگاه بیرجند و در راستای اهداف خود برگزاری همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی را درکنار چهارمين همايش ملی دانشجويان ودانش آموختگان فرش کشور با حمايت ساير نهادهای حمايتی استان درتاريخ 1394/7/16برگزار خواهد کرد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه کنید

http://www.icsa.ir/find.php?item=1.105.488.fa

http://www.icsa.ir/find.php?item=1.105.481.fa