فرش آهني ايران ثبت جهاني شد

 رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي از ثبت جهاني نشان جغرافيايي فرش ساروق اراک معروف به فرش آهني در سازمان جهاني مالکيت فکري خبر(wipo) داد. به گفته محمد نادري در گفت و گو با ايسنا، در طول سه سال اخير، ثبت برندهاي مطرح فرش کشور در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار داشته است که با تکميل پرونده فرش ساروق با کمک بخش هاي خصوصي و تشکل هاي فرش، اين پرونده به مرکز ملي فرش ارسال شد و اين مرکز پرونده فرش ساروق را به همراه 10 برند مطرح فرش دستباف کشور از جمله کاشمر، کاشان، نايين، کرمان و يزد به منظور ثبت جهاني به سازمان جهاني مالکيت فکري فرستاد