مقالات علمي

Use of TRIZ in Invention Evaluation as Intellectual Capital

بررسي رابطه گرايش به كارآفريني شركتي و عملكرد

چرا بايد كسب و كارتان را از همين امروز شروع كنيد؟

چرا شكست براي دستيابي به موفقيت سودمند است؟

بررسي و سنجش ويژگي هاي كار آفريني مديران

نقش كنترل و ارزيابي در روند رشد موسسات ...

كنترل خدمات مشتريانتان را در دست بگيريد

آشنايي با مراكز رشد، پاركها و شهرك ...

رابطه بين نوع ساختار سازماني و ...

ارايه الگوي پياده سازي مديريت دانش ...

تبيين نقش فرصت در فرآيند كارآفريني

بررسي كارآفريني درون سازماني در ...

آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش ...

خودآموز كارآفريني در فناوري نانو

تبيين مدل اجرايي مركز رشد ...

ايجاد سازمان نوآور

اهميت ارتباطات در مديريت نوين

اشتباهات متداول كارآفرينان و روش اجتناب از آنها

سير تكاملي مفهوم استراتژي

نقش فناوري اطلاعات در سازمان هاي امروزي

كارآفرينان و نياز به موفقيت

چگونه به كار و كسب خود رونق دهيم؟

خلاقيت رمز موفقيت در كسب و كارها

مديريت عملكرد دانشگران

نوآوري سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط

نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري در سازمان

تفاوت هاي مديران كارآفرين با مديران سنتي

مديريت تكنولوژي

--

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش