شرح وظايف

تهيه وتنظيم جداول و نمودارهاي آماري در فواصل زماني مشخص.

ايجاد سيستم هاي مختلف اطلاعاتي و آماري به منظور استفاده از آنها در برنامه ريزيها و نحوه سازمان دهي و برآورد نيازهاي خدمات دانشگاه.

تهيه و تنظيم آمارهاي لازم با همكاري واحدهاي ذيربط درباره فعاليت ها و نيروها و عوامل موجود  در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي مديريت دانشگاه.

نظارت و همكاري در فعاليت استخراج اطلاعات ، كنترل و اصلاح ، طبقه‌بندي و نگهداري و حفاظت از مدارك و اطلاعات آماري و به هنگام داشتن فايلهاي اطلاعاتي و ارائه راهكارهاي جديد.

بررسي اطلاعات جمع‌آوري شده و كنترل كيفي آمارهاي استخراج شده.

مشاركت در تدوين آمارنامه‌ها و پرسشنامه‌هاي آماري.

تهيه گزارش تحقيقات در زمينه‌هاي گوناگون با استفاده ازاطلاعات پردازش شده در سطوح ملي و استاني.

ثبت و به روزرساني اطلاعات پرتال آمار ثبتي.

انجام خدمات مرتبط با وظايف و اطلاع‌رساني آماري دانشگاه به ساير دستگاههاي استاني و ملي.

 

واحد آمار و اطلاعات

نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پيش نياز كليه تصميم گيريها، سياست گزاري ها و برنامه ريزي ها، بر كسي پوشيده نيست. اين نقش در عصر اطلاعات به قدري بديهي است كه نظام آماري كشورها و حجم و كيفيت بانكهاي اطلاعاتي آنها نه تنها يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود، بلكه متقابلاً سياست گزاري ها و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها، بدون در اختيار داشتن آمار كافي، صحيح، دقيق و بهنگام، ممكن نيست.


آمار از سويي نقش يك ابزار اساسي قدرتمند -مانند كامپيوتر- را در تقريباً تمامي شاخه هاي علوم پايه ، تجربي و انساني دارد و از سوي ديگر نياز به وقوف از باطن قضايا و كنه امور و لزوم پيشگويي و پيش بيني در مسايلي نظير علوم پزشكي، امورجوي، رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي ودانشگاهي و ...، براي علم آمار جايگاهي خاص پديد آورده است. به علاوه علم آمار اين ويژگي را دارد كه بنا به ماهيتش، روش و ميزان دقت خود را در برخورد با هر مسأله واقعي شرح مي دهد.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها