آشنایی با دانشکده كارآفريني هنر

آشنايي با دانشكده كارآفريني هنر و گردشگري

1- پيدايش دانشكده : در تابستان 1390دانشگاه هنر اصفهان قرارداد بازنگري و تدوين برنامه ها وسرفصل هاي 53 رشته هنر با وزارت علوم تحقيقات و فناوري منعقد كرد براي بازنگري و تدوين اين برنامه ها با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، اسناد بالادست توسعه كشور، طرح جامع علمي كشور و نيز سياست هاي ابلاغي وزارت علوم الگويي با سه محور دانش محوری، ارزش مداری و كارآفريني همانند شكل زير طراحي گرديد:

براي عملياتي كردن محور كارآفريني سه كار مجزا صورت گرفت یک، برنامه ريزي در جهت تجاري سازي و ورود محصولات و پروژه هاي دانشجويان به بازار كار، دوم، اضافه كردن سه درس، مبانی و اصول علم اقتصاد، مبانی كارآفريني و مبانی سازمان مدیریت در دورة كارشناسي، دو درس اقتصاد هنر و كارآفريني هنر در دورة کارشناسی ارشد و يك درس اقتصاد هنر در دوره دكتري براي تمام رشته¬هاي هنر و بالاخره كارسوم طراحي يك دانشكده كارآفريني با رشته هاي مرتبط با اقتصاد، مديريت و كارآفريني. دانشکده كارآفريني هنر و گردشگی در مهرماه 1391 با 6 رشته (يك رشته در كارشناسي، 4 رشته در ارشد و يك رشته در دكتري) دایر گردید.

2-اهداف دانشکده :

• ایجاد نمونه ¬ای از دانشگاه کارآفرین در کشور و سازگار کردن دوره¬هاي آموزشي و پژوهشی با نيازهاي واقعي كشور در حوزه¬ی فرهنگي، هنري، گردشگري و شهري

• تولید و انتشار دانش بومی و انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه¬ای در زمینه کارآفرینی فرهنگی و هنری

• ارائه ¬ی مشاوره به سازمان¬ها، صنایع، نهادها و دستگاه¬های دولتی و غیردولتی در زمینه¬¬ ی تولیدات و خدمات فرهنگي، هنري، گردشگري و شهري • توسعه شركتهاي دانش¬بنيان و زايشي با محوريت دانش¬جویان، اعضاء هيأت علمي و فارغ التحصیلان و تجاري¬ سازيِ دستاوردهاي آن¬ها

• تقويت و گسترش همكاري با نهادهاي علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ونیز صنايع بزرگ كشور

• حمايت مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران دانشگاهی در زمینه¬ ی تولیدات و خدمات كارافريني در حوزه هاي فرهنگي، هنري، گردشگري و شهري

• توسعة مبادلات و همكاري¬هاي بين¬ المللي در قالب تبادل استاد و دانشجو و گسترش دوره¬هاي مشترك بين ¬المللي

• سرمايه¬ گذاري مشترك با بخش خصوصي براي گسترش استفاده از فناوري هاي نوين در بخش تولیدات و خدمات هنری

• شناسايي و جذب نخبگان و دانشمندان در كادر هيأت علمي دانشکده

تدريس دروس كارافريني، اقتصاد و مديريت ساير دانشكده هاي دانشگاه هنر اصفهان

3-ضرورت ایجاد دانشکده:

مزیت اصلی اقتصاد ایران حتی با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و از این نظر ایران جزءِ ده کشور اول دنیا قرار دارد؛ بنابراین مسئلۀ توسعۀ گردشگری از سویی و توسعۀ صادرات فراورده های غیر نفتی از سویی دیگر در تمامی اسناد بالادستیِ توسعه کشور نظیر سند چشم انداز بیست سالۀ توسعه و اسناد برنامه های توسعۀ پنج ساله، مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به پایان پذیر بودن ذخایر نفتی و چشم انداز مبهم بازار آن در سال های پس از 2020، ضروری است که مسئولان و برنامه ریزان کشور از هم اکنون در اندیشه سال های بدون نفت باشند. صنایع دستی، محصولات هنری و گردشگری می توانند در آینده دو جایگزین مناسب برای اقتصاد وابسته به نفت باشند. اما از آنجا که گردشگری و صنایع هنری ایران دو مقوله به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند، بدون سرمایه گذاری مناسب در صنایع دستی و فعالیت های هنری کشور، چشم انداز روشنی برای گردشگری نیز متصوّر نخواهد بود. بی گمان توسعه صنایع هنری و دستی و تقویت جاذبه های گردشگری، بدون وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در این حوزه امکان پذیر نیست؛ چرا که بدون سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده در حوزۀ هنر و فرهنگ به هیچ یک از اهداف استراتژی های بلند مدت توسعه ای نمی توان دست یافت؛ و البتّه سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده، با تجربه و توانمند جهت ارتباط با بازارهای جهانی و قلمرو دانش است. بنابراین وجود متخصصانی که توان تلفیق فرصت های اقتصادی و مزیت های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند جزء ماموريت اصلي اين دانشكده است.

4-اقدامات انجام شده برای ايجاد رشته هاي دانشکده: 

در ابتدا براي ايجاد رشته لازم است برنامه و سرفصل رشته تدوين گردد كه به منظورتدوين برنامه، سرفصل و منابع درسي رشته هاي اقتصاد هنر،کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد شهري در ابتدا عملكرد دانشگاههاي معتبر جهان و كشور در اين زمينه، مورد مطالعه قرارگرفت. سپس نظر تخصصي استادان گروه هاي مرتبط با دو رشته کارآفرینی و اقتصاد در زمينه فرهنگ¬ و هنر در دانشگاههاي معتبر كشور با استفاده از تکنیک دلفی اخذ گرديد و با خرید منابع اصلی و ترجمه آنها سعی شد تا مسالۀ بومی سازی عرصۀ این دانش میسر گردد. پس از بحث و تبادل نظر در كميته برنامه ريزي درسي برنامه هاي اين سه رشته در دوره كارشناسي ارشد و بعد از برگزاري جلسات مختلف هم اندیشی، این برنامه ها در بهمن ماه 1390 به تصويب رسيد. و براي تصويب نهايي به دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال گرديد. يادآوري مي گردد اين سه رشته براي اولين بار در ايران طراحي گردید اما ساير رشته هاي اين دانشكده در ساير دانشگاهها نيز داراي دانشجو بود.

5-توانایی های دانش آموختگان رشته های مختلف دانشکده:

• كسب توانايي در کشف مزیت ها و فرصت های ارتقا و رشد هنر

• كسب توانايي درتشخیص فرصت¬ها و امکانات بالقوه در عرصه¬ی خدمات و کالاهای هنري، فرهنگی، گردشگري و شهري

• كسب توانايي در پیاده سازی ایده های خلاقه در عرصه¬ی خدمات و کالاهای فرهنگی و هنري

• كسب توانايي در ارزیابی آثار و منافع میراث های هنری

• كسب توانايي در کشف مزیت ها و فرصت های رشد کارآفرینی

• كسب توانايي در کشف زمینه های جذب سرمایه¬گذاری ریسک پذیر در حوزۀ فرهنگ، هنر، گردشگري و شهري

• كسب توانايي در کشف زمینه های ترکیب صنعت و فرهنگ برای عرضه به بازار جهانی

• كسب توانايي در مزیت سنجی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فرهنگ، هنر، گردشگري و شهري

• كسب توانايي در مدیریت انواع واحدهای تولید خدمات و کالاهای فرهنگي، هنري، گردشگري و شهري

• كسب توانايي در معرفی حوزه های كارآفريني به خارجی ها به منظور جذب سرمایه

• كسب توانايي در رتبه بندی مزیت های فرهنگی و هنری برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری داخلی

• كسب توانايي در کشف زمینه های ترکیب صنعت و هنر برای عرضه به بازار جهانی

• كسب توانايي در پرورش نیروی انسانی لازم برای ارائۀ خدمات فرهنگی و هنری

• كسب توانايي در کشف راه های مشارکت بخش خصوصی در توسعه كارآفريني

• كسب توانايي در ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری دولتی در بخش های فرهنگ، هنر، گردشگري و شهري براساس بازده سرمایه گذاری دولت

• كسب توانايي در ارزش گذاری انواع محصولات فرهنگي، هنري، گردشگري و شهري

• كسب توانايي در راه اندازي كسب و كار در موزه

 

6-گروه هاي آموزشي دانشكده:

اين دانشكده در حال حاضر 6 گروه آموزشی شامل يك گروه در مقطع كارشناسي، چهار گروه در مقطع كارشناسي ارشد و يك گروه در مقطع دكتري دارد.

 

7-گروه مشاوران دانشکده

از آنجايي كه اكثر رشته هاي اين دانشكده براي اولين بار ايجاد شده است لذا پايه هاي دانشكده از همان ابتدا و از تابستان 1390با استفاده از تجربه و تخصص اساتيد گرانقدري شكل گرفت كه با ايجاد اين دانشكده در مهرماه 1391 در قالب خدمات مشاوره اي از تجربه  و تخصص اين اساتيد استفاده گرديده و انشاءالله در آينده نيز براي توسعه كمًي و كيفي  دانشكده از اين خدمات نيز استفاده خواهد شد. اين مشاوران در حال حاضر از دانشگاههاي مختلف كشور مي باشند.

8-هيئت علمي دانشكده

يكي از دشوارترين مراحل ايجاد رشته، جذب هيئت علمي مرتبط با رشته است كه دانشگاه براي تامين هيئت علمي اين دانشكده سه كار مجزا و ويژه صورت داد يكي استفاده از تجربه و تخصص اساتيد ساير دانشگاه ها و نيز مشاوران اين دانشكده در قالب تفاهم نامه و نيز قراردادهاي پاره وقت، دوم جذب دانشجويان دكتري در حوزه هاي اقتصاد، گردشگری، مديريت و كارآفريني به صورت بورسيه و مشروط به انجام رساله در حوزه هنر و سوم جذب دانشجويان دكتري پژوهش هنر مشروط به انجام رساله در حوزه هاي موزه، اقتصاد ، مديريت وكارآفريني

در حال حاضر اين دانشكده از خدمات 5 مشاور، 7 هيئت علمي تمام وقت، 8 مدرس حق التدریس و 6 بورسيه استفاده       مي كند.

9- ساختمان دانشكده

در حال حاضر دانشكده در ساختمان خاچيكيان مستقر شده است اين بنای تاریخی خاچکیان در اصل به اسم، خانه کرم خان معروف است و مربوط به دوره اول صفوی است؛ بخش اصلی این بنا زمستان نشین و در شمال حیاط قرار داشته که در زمان رضاخان تخریب و مجدداً بازسازی شده است.  بخش باقی مانده ی جبهه جنوبی تابستان نشین می باشد این جبهه یک تالار اصلی در وسط و دو اتاق سه دری در طرفین آن قرار گرفته است. سه دری جنوب غربی دو طبقه بوده و یک اتاق گوشوار بالای آن قرار دارد. اين ساختمان با  12 كلاس تعداد 208 دانشجوي اين دانشكده (95 دانشجوي كارشناسي 106 دانشجوي كارشناسي ارشد و 2 دانشجوي دكتري) را در بر گرفته است.

10- فعاليت هاي دانشكده

 • بازدید از اهالی فرهنگ و هنر
 • جلسات هم اندیشی با متخصصین و مدیران بخش های مختلف فرهنگی و هنری استان
 • کارگاه ها و سخنرانی ها
 • نقد و بررسی کتاب های مرتبط با رشته های دانشکده
 • برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص
 • تولید منابع درسی لازم برای رشته های موجود
 • راه اندازی گروههای پژوهشی و مجلات تخصصی
 • برگزاری همایش های ملی و بین المللی
 • برگزاري نمايشگاههاي موقت آثار دانشجويان (تا كنون سه نمايشگاه برگزار كرده است)
 • تامين هيئت علمي لازم براي تدريس دروس اقتصاد، مديريت و كارآفريني در ساير دانشكده ها
 • حمايت و پشتيباني از طرح ها و پروژه هاي مركز كارآفريني دانشگاه
 • انجام طرح های پژوهشی مرتبط با رشته های دانشکده
 • برگزاري حراجي هاي آثار دانشجويان
 • برگزاري جشنواره هاي عملياتي كردن ايده هاي دانشجويي

ياداوري مي گردد كه بيشتر فعاليت هاي ذكر شده با هماهنگي مركز كارآفريني دانشگاه صورت مي گيرد.