اطلاعیه در خصوص ابلاغ مصوبه دستور دوم پنجاه و پنجمين (55) صورتجلسه شوراي دانشگاه مورخ 95/6/23(طرح و بررسي پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري در خصوص ضرورت جداسازي شوراهاي پژوهشي و آموزشي دانشکده ها و نيز عضويت نماينده شاعا و انتشارات

لطفا کلیک نمایید.