اطلاعیه ثبت نام در خصوص کارگاه آموزشي زير ساخت اطلاعات مکان محور شهري SDI

لطفا کلیک نمایید.