اطلاعیه در خصوص دستور چهارم پنجاه و چهارمين (54) صورتجلسه شوراي دانشگاه مورخ 95/6/15( طرح، اطلاع رساني و تأکيد مجدد بر ضرورت و اهميت اجراي بخشنامه وزارتي در مورد اعلام بوقع نمران امتحاني توسط اساتيد مربوط)

لطفا کلیک نمایید.