برنامه درسی گروه های دانشکده معماری و شهرسازی (نیمسال اول 95)

1- کارشناسی، ارشد و دکتری معماری

                                                       

2- ارشد مطالعات معماری      

                                                      

     

3- کارشناسی شهرسازی

                                                      

4- ارشد برنامه ریزی شهری

                                                       

5- ارشد طراحی شهری

                                                       

6- دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 951

                                                       

7- دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 941

                                                       

8- دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 931

                                                       

9- کارشناسی طراحی صنعتی