جدول تقویم آموزشی و زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول 95

به پیوست می باشد.

1- تقویم آموزشی      

 

2- زمانبندی انتخاب واحد