فراخوان طرحی سردر ورودی نمایشگاه بین المللی اصفهان