اطلاعیه در خصوص نقل و انتقال دانشجویان کارشناسی به دانشگاه صنعتی شیراز