اطلاعیه حضور دانشجویان دوره دکتری معماری ورودی 93 در آزمون جامع

 

 

توضیح اینکه : ساعت آزمون 9 صبح می باشد.