کارگاه اعتبارسنجی نشریات و ارائه مقالات بین المللی

 

 

ویژه اعضای هیات علمی، کارشناسان نظارت و ارزیابی و همکاران معاونان پژوهشی دانشکده ها.