لیست خوابگاههای خودگردان در تابستان 95 و کاربرگ مربوطه

 

1- لیست خوابگاههای خودگردان                                  

 

2- کاربرگ مجوز مربوطه