گزارش اولین کارگاه آموزشی طراحی محصول (میز آتلیه) در دانشکده معماری و شهرسازی

 

1- گزارش کارگاه                                                                         

 

2- تصاویر (جلسه اول و جسه دفاع کارگاه و پوستر طرح های منتخب)