تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی 90 و کارشناسی ارشد ورودی 93

 

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی 90 و کارشناسی ارشد ورودی 93

دانشجویان مقطع دکتری ورودی 90 و کارشناسی ارشد ورودی 93، هر چه سریعتر نسبت به ارائه تقاضا جهت تمدید سنوات، به اداره آموزش دانشکده (خانم استکی - خانم کیخائی ) مراجعه نمایید.