جلسه دفاع از طرح نامه پيشنهادي پايان نامه دكتري ليلا پهلوان زاده

 

عنوان‌:  انشاء اصول و معيارهاي حفاظت و بازآفريني ميراث صنعتي ايران (كارخانه هاي صنعتي - دوره پهلوي اول)

 

استادان راهنما: دكتر رضا ابوئي و دكتر فرهنگ مظفر

 

رشته: مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي    گروه: دكتري     دانشكده: مرمت

 

دانشجو: ليلا پهلوان زاده

 

تاريخ:  95/4/29       مكان: آمفي تئاتر سوكياس       زمان:  12ظهر

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر نيما ولي بيگ

  آقاي دكتر شهريار ناسخيان 

آقاي دكتر مصطفي كياني