اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد صفورا روحي

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد صفورا روحي

 

عنوان ‌:  كاربرد نگهداري پيشگيرانه در فرايند درمان بناهاي تاريخي

 

استادان راهنما: دكتر نيما ولي بيگ  و دكتر غلامرضا كياني

 

استاد مشاور : _

 

رشته :  مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي   

 

تاريخ :  95/4/26                     مكان : سالن آمفي تئاتر سوكياس                   ساعت : 9:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر عيسي اسفنجاري     و     خانم مينا راد احمدي