اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سارا سلطاني

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سارا سلطاني

 

عنوان ‌:  طرح مرمت كوره ذوب سرب نخلك

 

استادان راهنما: دكتر رضا ابويي و داريوش حيدري

 

استاد مشاور : _

 

رشته : باستان شناسي

 

تاريخ :  95/4/28                     مكان : كلاس 6 داويد             ساعت : 12:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر رضا كياني ده كياني     و     خانم پوراندخت سعادتي