اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد زهرا زارعي

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد زهرا زارعي

 

عنوان ‌:  تحليل فرآيند درمان شهري در نيم قرن اخير انگلستان با ارائه راهكارهايي جهت درمان محور تاريخي چهارباغ عباسي اصفهان

 

استاد راهنما : دكتر نيما ولي بيك

 

استاد مشاور : _

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

 

تاريخ :  95/4/28                     مكان : مكان :  كلاس 6 داويد              ساعت : 15:30

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر رضا ابويي     و     خانم دكتر مريم قاسمي