اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشدراضیه زارع

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشدراضیه زارع

 

عنوان‌:بررسی و مطالعه مهرهای ایلام میانه و جدید در استان فارس

 

استاد راهنما :دكتر مرتضي حصاري

 

استاد مشاور :دکتر مصیب امیری

 

رشته :باستان شناسي

 

تاريخ :     95/4/27                  مكان :     سالن آمفي تئاتر سوكياس                        ساعت :16:00

 

استاد داور داخل :                                                                     استاد داور خارج :

دكتر فرشید ایروانی                                                     آقاي احمد علی یاری