اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سميه خوشنام فر

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سميه خوشنام فر

 

عنوان ‌:  مطالعه صحنه هاي موسيقيايي در هنر فلزكاري ايران طي قرون پنجم تا پايان قرن هشتم هجري

 

استاد راهنما : دكتر سید هاشم حسینی و دکتر نادر شایگان فر

 

استاد مشاور : _

 

رشته : باستان شناسي

 

تاريخ :     95/4/29                   مكان :     سالن آمفي تئاتر سوكياس                        ساعت : 12:00

 

استاد داور داخل :                                                                       استاد داور خارج :

دكتر فرشید ایروانی                                                                      دكتر صدرالدين طاهری