اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سامان برسم

 

اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه ی کارشناسی ارشد سامان برسم

 

عنوان ‌:  شناخت سیر تحول هنر کاشیکاری در بناهای شاخص دوران اسلامی در شهر کرمان از دوره سلجوقی تا صفوی

 

استاد راهنما : دكتر سید هاشم حسینی و دکتر نادر شایگان فر

 

استاد مشاور : _

 

رشته : باستان شناسي

 

تاريخ :     95/4/28                   مكان :     سالن آمفي تئاتر سوكياس                        ساعت : 15:00

 

استاد داور داخل :                                                                       استاد داور خارج :

دكتر احمد صالحی کاخکی                                                         دكتر میترا شاطری